สำนักงานโทรศัพท์ : 02-629-9226, 02-629-8444, 02-629-8555, 02-629-8409, 02-629-8410
โทรสาร : 02-629-9227

 

              รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  โดยใช้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ  การพัฒนาการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยวิธีการบูรณาการ  การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน  และนำเงินงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิมไปสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ หนังสื

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อ... 08/08/13
  กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการขับเ... 11/06/13
  รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อ... 05/04/13
  รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อ... 05/04/13
  อ่านข่าวทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

...อ่านต่อ
 
www.obec.go.th